Hooggevoeligheid als kracht
Ontdek al de voordelen van hooggevoeligheid
#{siteTitle}

Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Je bent meer dan enkel je lichaam en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je intuïtie, de directe verbinding met je levenskracht.

Algemene voorwaarden

Carolina Bont – Life Coaching
Spaarne 112
2011 CM Haarlem
023 – 5248863
carolina@carolinabont.nl
KVK 62649272
BTW NL001219724B47

Algemene voorwaarden m.b.t. boekverkoop

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

4. Levering

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 20 dagen leveren. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product zelf onbeschadigd is en dat dus ook het cellofaan om het boek er nog onbeschadigd omheen zit. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Wij zullen de door u gedane betaling binnen 14 dagen aan u restitueren. Terugsturen van bestelde eboeken en overige digitale producten is nimmer mogelijk.

6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar 4.1.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Diversen

8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.

8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Wij zijn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden m.b.t. online cursus

1. Aansprakelijkheid

Deze cursus heeft een educatief karakter en is niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek. De cursus impliceert zelfonderzoek, creatief visualiseren, meditatie en bewuster leren omgaan met je energie. De deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal Carolina Bont | Life Coaching niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn. Carolina Bont | Life Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade

2. Zelfstandig werken

Dit programma vereist dat je op een zelfstandige manier aan de slag gaat met de lessen en dat je wilt leren je eigen hulpbronnen aan te spreken. Als je de opdrachten en meditaties zorgvuldig doet en herhaalt nadat je de instructies aandachtig hebt gelezen zul je veel baat hebben bij deze cursus. Persoonlijke begeleiding bijvoorbeeld via mail, telefoon of via een Facebookpagina wordt bij deze cursus niet aangeboden en daar kan dus geen beroep op worden gedaan.

3. Geen vervanging voor therapie

Deze cursus is geen vervanging voor de persoonlijke begeleiding door een therapeut, life-coach en dergelijke.

4. Digitaal lezen

De cursus is handig en makkelijk leesbaar opgezet. Maar deze cursus is niet geschikt voor je wanneer je het lastig vind om digitaal te lezen.

5. Betalingsvoorwaarden

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn.

6. Prijzen

De prijzen, die op tijdstip van aanmelding op de site vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst. Over de prijs van cursus kan niet onderhandeld worden. We gaan ervan uit dat de klant die de cursus heeft gekocht zich goed geinformeerd heeft over de voorwaarden. Eenmaal gekocht word de betaling niet teruggestort. De prijs van de cursus is zo laag mogelijk gehouden en op deze prijs kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

7. Intellectueel eigendom

Inlogcodes voor deze online cursus zijn enkel voor de persoon die ervoor heeft betaald. De aanmelder/deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de online cursus Heart Power.

Carolina Bont | Life Coaching heeft het recht de online-cursusovereenkomst op te zeggen en toegang af te sluiten, bij onbehoorlijk gebruik van de online cursus zoals bijvoorbeeld het kopiëren van (of delen van) de cursus of het doorgeven van inloggegevens aan derden, zowel online als offline.

De klant verklaart dat de toegang tot deze online cursus enkel wordt gebruikt voor persoonlijk gebruik. En niet doorgegeven wordt aan derden. De aanmelder /deelnemer zal de in Auteursrechten genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.

8. Auteursrechten: Copyright online cursus Heart Power: Ontdek je hooggevoelige en intuïtieve kracht

Het copyright van titel van deze online cursus en de inhoud en afbeeldingen, filmpjes en meditaties berust volledig bij Carolina Bont | Life Coaching. Op het hele programma rusten auteursrechten. Niets van deze site mag gekopieerd of anderszins gebruikt worden, zowel online als offline.

9. Wijzigingen door Carolina Bont | Life Coaching

Carolina Bont | Life Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

10. Non-concurrentie

Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door Carolina Bont | Life Coaching verzorgde en ontwikkelde leerplannen voor deze online cursus Heart Power en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen.

11. Duur toegang tot onlinecursus Heart Power

Toegang, die op tijdstip van aanmelding op de site vermeld staat, maken deel uit van de overeenkomst. De toegang tot deze vijf lessen is nu minimaal 3 jaar onbeperkt, gerekend vanaf aanschaf. Daarna vervalt het recht op toegang.

12. Aansprakelijkheid overmacht

Carolina Bont | Life Coaching stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).
Carolina Bont | Life Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen met weergave van het cursusmateriaal en video’s veroorzaakt door derden zoals bijvoorbeeld Sound Cloud, Google, Vimeo of YouTube.
Carolina Bont | Life Coaching streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

Door het plaatsen van een bestelling op de site van Carolina Bont | Life Coaching aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.